Civilní agenda

V oblasti civilní justice je hlavní prioritou návrh nařízení o dědictví a závětech, jehož projednávání v Radě bude Česká republika zahajovat. Hlavním přínosem tohoto komplexního předpisu bude zjednodušení a urychlení vypořádání dědictví v přeshraničních případech. Nařízení o dědictví a závětech bude také věnována mezinárodní konference pořádaná v dubnu 2009 ve spolupráci s Akademií evropského práva ERA.

Civilní agenda CZ PRES

V oblasti civilní justice je hlavní prioritou návrh nařízení o dědictví a závětech, jehož projednávání v Radě bude Česká republika zahajovat. Hlavním přínosem tohoto komplexního předpisu bude zjednodušení a urychlení vypořádání dědictví v přeshraničních případech. Nařízení o dědictví a závětech bude také věnována mezinárodní konference pořádaná v dubnu 2009 ve spolupráci s Akademií evropského práva ERA.

Další agendou, u které bude Česká republika zahajovat diskuzi na půdě Rady je projednání zprávy o aplikaci nařízení Brusel I. Očekává se, že na základě výsledku diskuze předloží Komise návrhy novelizace nařízení. Předpokládáme, že mezi nimi bude i návrh na zrušení řízení o prohlášení vykonatelnosti.

Konečně, Česká republika zahájí i projednávání mechanismu upravujícího sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod se třetími státy v oblasti civilní justice, které spadají do výlučné vnější pravomoci Společenství. Zavedení takového mechanismu umožní členským státům sjednávat nové dvoustranné dohody a modernizovat již zastaralé dvoustranné dohody týkající se otázek upravených komunitárním právem.

Problematiky vnějších pravomocí Společenství v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech se dotýká i náplň pracovní skupiny pro obecné otázky. Tato pracovní skupina se za CZ PRES bude zabývat rovněž připraveností členských států a Společenství přistoupit k některým mezinárodním úmluvám sjednaným v rámci Haagské konference mezinárodního práva soukromého nebo Rady Evropy. Česká republika jako předsednický stát bude koordinovat pozice členských států při vyjednávání úmluvy UNIDROIT o hmotném právu týkajícím se cenných papírů držených zprostředkovatelem.

Jako samostatná pracovní skupina se ze skupiny pro obecné otázky vyčlenila pracovní skupina na Společný referenční rámec pro smluvní právo (CFR). CFR je zamýšlen jako nástroj obsahující definice právních pojmů, základní zásady a modelová pravidla smluvního práva vycházející z nejlepších řešení nalezených v právních řádech členských států a v komunitárním právu. Česká republika si přeje pokračovat v projednávání CFR jako nezávazné příručky určené institucím ES, ze které by mohly čerpat při legislativních pracích v oblasti spotřebitelského acquis a v budoucnu případně v dalších oblastech komunitárního smluvního práva.

Politicky velmi citlivým tématem je nařízení Řím III týkající se rozvodů. Jeho projednávání se Česká republika doposud účastnila s parlamentní výhradou. Podle posledního vývoje je možné, že nařízení Řím III bude přijímáno v rámci tzv. posílené spolupráce, tzn. nebude zapotřebí jednomyslného souhlasu všech členských států. Nařízení by pak bylo účinné pouze v participujících státech.