Civilní ochrana

Zahrnuje zejména tyto  úkoly a opatření :

 • organizování, řízení a provádění záchranných, lokalizačních a likvidačních prací, které spočívají hlavně v záchraně osob, poskytnutí předlékařské a lékařské pomoci, vyprošťování osob av odsunu raněných,
 • organizování a zajišťování hlásné a informační služby,
 • poskytování nouzového zásobování a nouzového ubytování,
 • zajišťování a provádění ukrytí a evakuace,
 • provádění protiradiačných, protichemických a protibiologických opatření,
 • organizování, řízení a provádění přípravy na civilní ochranu,
 • posuzování umisťování staveb a využívání území a dodržování zájmů civilní ochrany na teritoriu při územním a stavebním řízení a technických parametrů zařízení civilní ochrany,
 • zajišťování a provádění ediční, vědeckovýzkumné a vývojové činnosti v civilní ochraně.

Mimořádnou situací  je období ohrožení nebo období působení následků mimořádné události na život, zdraví nebo majetek, která je vyhlášena podle tohoto zákona; během ní se provádějí opatření na záchranu života, zdraví nebo majetku, na snižování rizik ohrožení nebo činnosti nezbytné k zamezení šíření a působení následků mimořádné události.

Varování obyvatelstva

se provádí varovnými signály:

 • obecné ohrožení  – dvouminutovým kolísavým tónem sirén při ohrožení nebo při vzniku mimořádné události, tak při možnosti rozšíření následků mimořádné události,
 • ohrožení vodou  – šestiminutovým stálým tónem sirén při ohrožení ničivými účinky vody
 • konec ohrožení  – dvouminutovým stálým tónem sirén bez opakování.

Konec ohrožení nebo konec působení následků mimořádné události se vyhlašuje signálem „KONEC OHROŽENÍ“ – dvouminutovým stálým tónem sirén bez opakování.

Varovné signály a signál „KONEC OHROŽENÍ“ se následně doplňují mluvenou informaci prostřednictvím hromadných informačních prostředků.

Provádět hlásnou službu pro své zaměstnance, osoby převzaté do péče, jiné osoby a obce, které bezprostředně ohrožují, jsou povinné i právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé , kteří svou činností mohou ohrozit život, zdraví nebo majetek.

izs-1

Integrovaný záchranný systém

Na  přivolání  záchranných složek integrovaného záchranného systému v tísni se zřizuje ve veřejné telekomunikační síti  jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

V integrovaném záchranném systému působí základní záchranné složky, ostatní záchranné složky a útvary Policejního sboru.

Základní záchranné složky  jsou:

 • Hasičský záchranný sbor  – v případě nouze volejte  150 ,
 • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby – v případě nouze volejte  155 ,
 • kontrolní chemické laboratoře civilní ochrany,
 • Horská záchranná služba  – v případě nouze volejte  18 300 ,
 • Báňská záchranná služba.

Pro zobrazení  hranic horských oblastí, ve kterých působí Horská záchranná služba  klikněte  sem .

Ostatní záchranné složky  jsou:

 • Armáda České republiky,
 • obecní (městské) hasičské sbory,
 • závodní hasičské útvary,
 • závodní hasičské sbory,
 • pracoviště provádějící státní dozor nebo činnosti podle zvláštních předpisů,
 • jednotky civilní ochrany,
 • obecní policie,
 • útvary Železniční policie,
 • Slovenský Červený kříž,
 • jiné právnické osoby a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování pomoci při ochraně života, zdraví a majetku.