Občanské a rodinné právo

Občanské právo tvoří souhrn právních norem, které vymezují osobní a majetkový statut subjektů (osob), upravují základní vlastnické poměry ve společnosti, právní princip, kterým se řídí fyzické a právnické osoby ve svých vzájemných osobních a majetkových vztazích, založených na vzájemně rovném postavení, jak i právní prostředky vzniku, změny a zániku práv a povinností z těchto vztahů.

Toto právo upravuje různé vztahy, které vznikají mezi občany navzájem, mezi občany a soukromými organizacemi, jakož i mezi těmito organizacemi a státem. Předmětem občanského práva jsou tedy právně komponenty aktivity jedinců, především subjekty práva a věci jako i objekty práva.

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů představuje základní soukromoprávní právní předpis, který obecně upravuje majetkové (závazkové, věcného, ​​dědické), osobnostní a částečně i osobně-majetkové vztahy.

obcanske_pravo-300x240

Občanský zákoník má povahu „lex generalis„, jeho věcná působnost se dotýká i obchodněprávních, rodinných či pracovněprávních vztahů. Právní úprava obsažená v občanském zákoníku upravuje v právní praxi nejfrekventovanější právní vztahy.

K nejtypičtějším občanskoprávním vztahům patří smlouvy, jakými jsou kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, pojistná smlouva, nájemní smlouva zda půjčka nebo výpůjčka.

dreamstimeextralarge_21713726-300x200

Rodinné právo upravuje vztahy vznikající v rodině, mezi manželi, rodiči a dětmi, prostřednictvím nich i vztahy mezi ostatními příbuznými, vztahy náhradní rodinné výchovy. Tedy upravuje právní postavení člověka v rodinném kolektivu.

Právní úprava je obsažena především v zákoně č. 36/2005 Sb. o rodině ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tam, kde tento zákon neobsahuje vlastní úpravu, používají se podpůrně ustanovení občanského zákoníku. Majetkové vztahy mezi manžely jsou také v zásadě upraveno v občanském zákoníku.

V oblasti občanského a rodinného práva poradny poskytují zejména:

  • poradenství,
  • vypracování, posouzení, úprava smluv (např. darovací smlouva, kupní smlouva, nájemní smlouva apod.) a účast na jednání,
  • sepisování návrhů žalob a jiných podání, zejména návrhu na rozvod manželství a na úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti,
  • zastupování v občanskoprávním řízení.

Hledáte spolehlivého advokáta?