Trestní agenda

Ministerstvo spravedlnosti hodlá využít předsednictví České republiky v Radě EU jakožto příležitosti přispět k dalšímu vývoji justiční spolupráce v trestních věcech. Cílem České republiky je zejména další zefektivnění a usnadnění justiční spolupráce v trestních věcech, důraz je kladen především na praktický přínos pro oblast trestní spolupráce v EU. Česká republika se proto zaměří především na projednávání agendy, jež bude znamenat přidanou hodnotu a přispěje tak k posílení bezpečnosti a práva v EU.

Spolupráce v trestních věcech

Ministerstvo spravedlnosti hodlá využít předsednictví České republiky v Radě EU jakožto příležitosti přispět k dalšímu vývoji justiční spolupráce v trestních věcech. Cílem České republiky je zejména další zefektivnění a usnadnění justiční spolupráce v trestních věcech, důraz je kladen především na praktický přínos pro oblast trestní spolupráce v EU. Česká republika se proto zaměří především na projednávání agendy, jež bude znamenat přidanou hodnotu a přispěje tak k posílení bezpečnosti a práva v EU.

Hlavní cíle justiční spolupráce v trestních věcech jsou aktuálně stanoveny v Haagském programu z roku 2004, konkrétněji potom v Akčním plánu Rady a Komise, kterým se Haagský program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropská unii realizuje. Česká republika je připravena pokračovat v plnění cílů vytyčených Haagským programem. V průběhu českého předsednictví budou však zároveň vrcholit diskuse o podobě nadcházejícího víceletého programu, jež by měl stanovit další vývoj v oblasti justiční spolupráce mezi státy Evropské unie.

Agendy Ministerstva spravedlnosti spadají v rámci orgánů EU do působnosti Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (dále jen „Rada SVV“). Ministerstvo spravedlnosti má v gesci body týkající se justiční spolupráce, agenda vnitřních věcí je poté v České republice zastřešována Ministerstvem vnitra. Rada SVV bude za českého předsednictví zasedat čtyřikrát: v lednu 2009 se bude konat neformální setkání ministrů spravedlnosti a vnitra, v únoru, dubnu a červnu 2009 jsou poté plánována formální zasedání Rady SVV. Zasedání Rady SVV k justičním bodům agendy povede ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil.

V působnosti Ministerstva spravedlnosti je dále zajistit předsedání v Pracovní skupině pro trestní právo hmotné (DROIPEN), Pracovní skupině pro justiční spolupráci v trestních věcech (COPEN) a ve Výboru podle článku 36 Smlouvy o EU (CATS), který je v oblasti trestní justice platformou pro diskuse na vyšší politické úrovni ohledně projednávaných agend na uvedených skupinách jakož i dalších zásadních otázkách trestní justice.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech zejména předložení vlastní iniciativy ČR k předcházení a řešení konfliktů jurisdikcí v trestním řízení. Téma řešení konfliktů jurisdikcí vzniklých v rámci trestního řízení je na úrovni EU diskutováno již delší dobu. Zejména s otevřením hranic je stále běžnější, že k trestné činnosti dochází na území několika států EU zároveň nebo že byl stejný skutek spáchán několika různými příslušníky členských států EU. V takových případech pak dochází k tomu, že stíhat trestný čin dle svého vnitrostátního právního řádu může i několik států najednou. Cílem návrhu rámcového rozhodnutí, jež hodlá ČR v lednu 2009 předložit v Radě EU, je vytvořit mechanizmus pro předcházení nežádoucím paralelním trestním řízením založený na včasné výměně informací o probíhajících trestních řízeních s významnou vazbou na jiný členský stát EU. V případech, kdy k paralelnímu trestnímu řízení již došlo, návrh dává dotčeným národním orgánům vodítka, jak tento vzniklý konflikt jurisdikcí řešit.

V prvním pololetí roku 2009 by měly být projednány poslední hodnotící zprávy členských států, na což naváže vyhodnocení 4. kola evaluací k problematice evropského zatýkacího rozkazu.

V oblasti trestního práva hmotného je předsednictví připraveno pokračovat ve finalizaci sjednávání směrnice o trestněprávním postihu za znečišťování loďmi, jež má zajistit účinnější ochranu moří před jejich znečištěním námořní dopravou. Během CZ PRESby měla vrcholitjednání s Evropským parlamentem a Evropskou Komisí, za účelem dosažení shody nad konečným textem v rámci spolurozhodovací procedury. ČR bude usilovat o rychlé dosažení konsensu nad textem novelizované směrnice.

Za českého předsednictví bude dále předložena iniciativa Komise revidující Rámcové rozhodnutí o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii a Rámcové rozhodnutí o boji proti obchodování s lidmi. ČR je připravena aktivně zahájit projednávání obou uvedených návrhů, jež mají být předloženy Komisí na jaře 2009 a jejichž cílem je přispět k zajištění vyšších standardů ochrany před touto závažnou kriminalitou.